Privacyverklaring Joost-IT

Flexxer B.V. h.o.d.n. Joost-IT Tooling en Service Management (hierna: Joost-IT)
Datum laatste wijziging: 20 maart 2023

Joost-IT, gevestigd te Zoetermeer, lost IT-vraagstukken en IT-organisatieproblemen op door processen of organisaties te vereenvoudigen en mensen te binden.

Persoonsgegevens

Joost-IT gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Joost-IT verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Joost-IT verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Joost-IT uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van dienstverlening.

Wij vragen van onze klanten en (toekomstige) werknemers in ieder geval de volgende geven:
Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN.

Grondslagen

Joost-IT verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Joost-IT. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

Doeleinden

Joost-IT verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een opdracht/ het nakomen van een overeenkomst
  • het opnemen en onderhouden van contact met klanten
  • een goede en efficiënte dienstverlening
  • beheer van het klantenbestand
  • facturering
  • marketing
  • nakoming van wettelijke verplichtingen

Verstrekking aan derden

Joost-IT kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen in geval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan het verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Joost-IT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Joost-IT zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens

Joost-IT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Joost-IT uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Indien u Joost-IT een sollicitatie toestuurt, bewaart Joost-IT uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/ indiensttreding volgt. Op uw verzoek of met uw toestemming kan Joost-IT uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/ andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Wanneer u ons contactformulier op de website invult, ontvangen wij uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens verwijderen wij (als u geen klant wordt), binnen een half jaar na beantwoording van uw vraag.

Beveiliging persoonsgegevens

Joost-IT vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Joost-IT passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om aan Joost-IT een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te alle tijde contact opnemen met:

Stephen Ley
(085) 0498810
stephen.ley@joost-it.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet uw BSN én uw pasfoto onleesbaar/ onherkenbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Joost-IT, laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Facebook, Google, Instagram, Twitter en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Facebook, Google, Instagram, Twitter en LinkedIn om te zien hoe het desbetreffende netwerk met uw persoonsgegevens omgaat.

Algemene contactgegevens

Joost-IT
Contactpersoon: Stephen Ley

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

(085) 0498810
contact@joost-it.nl

Joost-IT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

© 2023 - 2024 Joost-IT | Ontwerp & realisatie Matthja Grafisch Ontwerp & De Goudse Wolf

© 2023 - 2024 Joost-IT
Ontwerp & realisatie Matthja Grafisch Ontwerp
& De Goudse Wolf