Algemene voorwaarden consultancy - Archief

Flexxer BV h.o.d.n. Joost-IT Tooling en Service Management (hierna: Joost-IT) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich mede het leveren van diensten op het gebied van IT ten doel stelt. Joost-IT is gevestigd te Zoetermeer (ingeschreven bij de KvK onder nr. 56224818).

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Joost-IT, maar ook voor de bestuursleden van Joost-IT en voor de aandeelhouders, werknemers en eventuele hulppersonen van Joost-IT, als waren zij door henzelf bedongen.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Joost-IT, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als Joost-IT de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

2.2 Joost-IT zal alle opdrachten in samenspraak met de opdrachtgever inplannen. Opdrachtgever kan deze afspraak wijzigen en/of annuleren, hierbij dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van tenminste 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak.
Indien opdrachtgever de opdracht niet voor de gestelde termijn annuleert, behoudt Joost-IT zich het recht voor om de besproken uren alsnog door te belasten aan opdrachtgever.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Joost-IT leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Joost-IT afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico, met een maximum van € 1.000.000 (één miljoen euro) per aanspraak of serie van samenhangende aanspraken tot een totaalbedrag van € 2.000.000 (twee miljoen euro) per verzekeringsjaar.

3.2 Joost-IT is echter niet aansprakelijk of gehouden tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Joost-IT.

3.3 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de klant met de schade en met Joost-IT als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.

3.4 Indien en voor zover bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Joost-IT beperkt tot een maximum van € 30.000.

4. Inschakeling van derden

4.1 Joost-IT voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Joost-IT, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

4.2 Elke aan Joost-IT gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Joost-IT is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Joost-IT.

5. Tarieven

5.1 De aan Joost-IT verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door Joost-IT aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het volgens Joost-IT ter zake toepasselijke uurtarief. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. Joost-IT is gerechtigd van de klant betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

5.2 Werkzaamheden vinden plaats tijdens kantoortijden. Kantoortijden zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 09:00 uur en 18:00 uur. Voor werkzaamheden die plaats dienen te vinden buiten kantoortijden geldt het volgende:

Werkdagen:

  • 18:00 – 22:00 150% van overeengekomen tarief;
  • 22:00 – 07:00 200% van overeengekomen tarief;

Zaterdag:

  • 07:00 – 18:00 150% van overeengekomen tarief;
  • 18:00 – 24:00 200% van overeengekomen tarief;

Zondag:

  • 0:00 – 07:00 (maandagmorgen) 200% van overeengekomen tarief;

Feestdagen:

  • 200% van overeengekomen tarief;

5.3 Joost-IT behoudt zich het recht voor om de geoffreerde tarieven éénmaal per jaar, op 1 januari, te indexeren op basis van het Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de bij de declaratie gestelde termijn (14 dagen). Declaraties moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling mag Joost-IT de opdracht zonder meer ontbinden, onverminderd haar overige rechten. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Voor bedrijven geldt een fixum van 15% van de hoofdsom. Voor particulieren worden de kosten berekend volgens de Wet buitengerechtelijke incassokosten.

7. Nederlands recht

7.1 Op de tussen Joost-IT en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8. Bevoegd rechter

8.1 Joost-IT en Opdrachtgever zullen geschillen gerelateerd aan deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, proberen in der minne op te lossen door onderling overleg. Indien het geschil hiermee niet opgelost wordt, zal het geschil exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag.

© 2023 - 2024 Joost-IT | Ontwerp & realisatie Matthja Grafisch Ontwerp & De Goudse Wolf

© 2023 - 2024 Joost-IT
Ontwerp & realisatie Matthja Grafisch Ontwerp
& De Goudse Wolf